سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی محرر – مدرس دانشگاه آزاد بم
مهدی پیروز – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد بم
ندیمه عبدالرضایی – دبیر آموزش پرورش شهرستان ریگان
نعیمه عبدالرضایی – مدرس دانشگاه آزاد بم

چکیده:

ورود به دانشگاه و شروع زندگی دانشجویی به نوعی سراغاز رویارویی یا مجموعه ای مجهولات تحولات و تغییرات میباشد که بی شک پیامدهایی ازقبیل احساس ترس افسردگی اختلالات انطباقی رفتاری و اخلاقی درپی خواهد داشت از انجا که نما زدعا نیایش و مناجات درفرهنگ غنی اسلام ذک ر محسوب می شود و برابر آیات و روایات اذکار به عنوان یک سپرحمایتی انسان را دربرابر مسائل و بلایا حفظ می نماید لذا این پژوهش با هدف ارزیابی ارتباط نماز با میزان افسردگی دانشجویان رشته تربیت بدنی استان کرمان انجام شد پژوهش حاضر با یک ارزیابی توصیفی تحلیلی بود که برروی ۴۰۹ دانشجوی تربیت بدنی دراستان کرمان و با استفاده از نمونه گیری طبقه ای انجام شد ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته درموردنگرش بهنماز و پرسشنامه استاندارد یک برای ارزیابی ا فسردگی بوداطلاعات پس ازجمع آوری با استفاده ازآ زمون های آماری توصیفی و استنباطی و با استفاده ازنرم افزار Spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج نشان داد که شیوع افسردگی دردانشجویان تربیت بدنی استان کرمان حدود ۵۰/۸درصد می باشد بین وضعیت مالی و محل سکونت با میزان افسردگی ارتباط اماری معناداری وجود داشت