سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهزاد عادلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا
سیاوش طائی سمیرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا
حمیدرضا مرادی – دانشیار هیدرواقلیم گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علو

چکیده:

حدود چهل سال است که برای کنترل و مبارزه با فرسایش، سیلاب و خشکسالی، طرحهای آبخیزداری در عرصههای منابع طبیعی به اجرا در میآیند. در این بین در فواصل سالهای ۱۳۳۳ ۱۳۳۱ مجموعهای از اقدامات مکانیکی و بیولوژیکی در -سطح شهرستان بهمئی اجرا شده است. ارزیابی این طرحها یکی از شیوههای مقبول برای دسترسی به اهداف توسعهی پایدار میباشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط میزان رضایت بهرهبرداران از اقدامات آبخیزداری در روستاهای گدارتختی،سید صیفی و تنگعبدال با سطح سواد و سن آنها میباشد. بدین منظور از آزمون همبستگی کندال برای بررسی میزان رضایتبهرهبرداران با سن آنها و از آزمون اسپیرمن جهت بررسی ارتیاط میزان رضایت بهرهبرداران با سطح سواد آنها استفاده شده است. نتایج آزمون همبستگی کندال نشان داد که بین سن بهرهبرداران با میزان رضایت آنان از اقدامات آبخیزداری ارتباط منفی و معنیداری وجود دارد.