سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ذونعمت کرمانی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید اکبری فرد – کارشناسی مهندسی آب
امیرمحمد رخ شاد – کارشناسی مهندسی آب

چکیده:

خشکسالی یکی ازپدیده های آب و هوایی و ازجمله رخدادهای مصیبت باراست که شناخت و آگاهی ازنحوه وقوع آن م یتواند ازبسیاری ازاثرات سوء آن بکاهد دراین مطالعه داده های بارش سالانه ۱۲ایستگاه سینوپتیک استان کرمان مورد استفاده قرارگرفته است بدین منظور با استفاده از شاخص های خشکسالی PNPI, RAI, SIAP, DI به تعیین کمی و تفکیک سالهای مرطوب نرمال و خشک اقدام و درادامه با استفاده اززنجیره مارکف نسبت به ساخت ماتریس احتمال انتقال و ماتریس ایستابی تعادل منطقه اقدام شد.