سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم رمضانی – استادیاردانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه قدرت – بیرجند
حمید فلقی – استادیاردانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه قدرت – بیرجند

چکیده:

قابلیت تبادل شاخصی برای ارزیابی بیشترین توان اکتیوقابل عبور بین دو ناحیه در سیستم قدرت است که درطراحی، بهره برداری و تنظیم بازار مورد استفاده قرار می گیرد .از آنجا که مقدار قابلیت تبادل به شرایط سیستم وابسته است دارای مقدار ثابتی نبوده و بهره برداری از منابع انرژی متغیر،ارزیابی قابلیت تبادل را با چالش های بیشتری همراه می سازدو بر ارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل تأکید م یکند. نیروگا ههای بادی ازجمله منابع انرژی تجدیدپذیر هستند که استحصال انرژی الکتریکی را از باد امکان پذیر می ساز ند. با توجه به روند رو به رشد نفوذ این منابع در شبکه و طبیعت متغیر توانخروجی این نیروگاه ها، ارزیابی قابلیت تبادل در حضورنیروگاه های بادی به عنوان مسأله ای جذاب نمود پیدا می کند .این مقاله راهکاری نوین را برای ارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل در حضور نیروگاه های بادی بیان می کند و با استفاده ازروشی ترکیبی مبتنی بر دسته بندی داده ها و ارزیابی قطعی،تغییرات احتمالاتی قابلیت تبادل را ب ه دست می آورد. مدل پیشنهادی روی سیستم آزمون ۲۴ باسهIEEE اجرا و نتایج مورد بررسی قرار گرفته است.