سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم رمضانی – استادیاردانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه قدرت – بیرجند
حمید فلقی – استادیاردانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه قدرت – بیرجند

چکیده:

قابلیت تبادل شاخصی برای ارزیابی بیشترین توان اکتیوقابل عبور بین دو ناحیه در سیستم قدرت است که درطراحی، بهره برداری و تنظیم بازار مورد استفاده قرار می گیرد .از آنجا که مقدار قابلیت تبادل به شرایط سیستم وابسته است دارای مقدار ثابتی نبوده و بهره برداری ازمنابع انرژی متغیر،ارزیابی قابلیت تبادل راباچالش های بیشتری همراه می سازد.وبرارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل تاکیدمی کند.نیروگاههای بادی ازجمله منابع انرژی تجدیدپذیرهستندکه استحصال انرژی الکتریکی راازبادامکان پذیر می سازند. باتوجه به روندنفوذاین منابع درشبکه وطبیعت متغیرتوان خروجی این نیروگاهها ارزیابی قابلیت تبادل درحضورنیروگاههای بادی به عنوان مسئله ای جذاب نمودپیدامی کند.این مقاله راهکاری نوین رابرای ارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل درحضورنیروگاههای بادی بیان میکندوبااستفاده ازروشی ترکیبی مبتنی بردسته بندی داده هاوارزیابی قطعی تغییرات احتمالاتی قابلیت تبادل رابدست می آورد.مدل پیشنهادی روی سیستم آزمون ۲۴باسه IEEE اجراونتابج موردبررسی قرارگرفته است.