سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمیه میرزاخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مهرداد یارنیا – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فرخ رحیم زاده خویی – استاددانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی اثرات تنش کمبود آب درمراحل مختلف رشدی براجزای عملکرد سه رقم نخود آرمان آزاد ILC482 درسطوح مختلف تنش کم آبی صورت گرفت ازمایش بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار انجام شد تنش کم ابی به عنوان عامل اصلی شامل هفت سطح عدم تنش شاهد قطع ابیاری درمرحله رویشی قطع ابیاری درمرحله زایشی هنگامی که ۵۰درصد بوته ها به گل رفته اند قطع ابیاری درمرحله پرشدن دانه آبیاری ازمرحله رویشی هر۱۶روزیکبار ابیاری ازمرحله زایشی هر۱۶روز یکبار آبیاری ازمرحله پرشدن دانه هر۱۶روز یک بار و سه رقم نخود بهعنوان عامل فرعی بودند براساس نتایج تجزیه واریانس داده ها رقم آرمان دربین ارقام مورد بررسی بیشترین ارتفاع بوته و تعدادنیام چند دانه ای را داشت