سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدامیدرضا شبیری – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی نقش مقبولیت اجتماعی جوامع محلی دراجرای طرح های جنگل کاری و غنی سازی زیراشکوب جنگل که درراستای طرح صیانت و توسعه جنگلهای زاگرس دربخش مرکزی شهرستان بویراحمد منطقه سامان عرفی تولگهی انجام گرفته است می پردازد این مقاله از نوع کاربردی و به روش توصیفی همبستگی می باشد که جمعیت مورد مطالعه ۴۴ نفر از سرپرستان خانوار منطقه را تشکیل میدهند که با فرمول کوکران محاسبه گردیدها ست پس از جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه های بازوبسته و بعد ازتجزیه و تحلیل آنها نتایج رگرسیون چندمتغیره درپاییز سال ۹۰ نشان داد که به جز سطح تحصیلات روستائیان متغیرهای میزان اعتماد مردم منطقه به اجرای طرح های جنگلکاری و توسعه جنگل میزان وابستگی درآمد مردم به طرح های جنگلکاری و افزایش سطح درآمد روستائیان میزان رضایت و خوشبینی مردم به عملکرد اداره منابع طبیعی شهرستان و براورده سازی نیازهای آنها به متغیر وابسته ی مقبولیت اجتماعی طرح های جنگلکاری رابطه معنی داری وجود ندارد.