سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهه امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد علی تاجیک قنبری – عضو هیئت علمی گروه بیماری شناسی گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طی
نادر حسن زاده – عضو هیئت علمی گروه بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و

چکیده:

بیماری لکه قهوهای از مهمترین بیماریهای قارچی برنج است که در کلیه مراحل رشد گیاه از خزانه تا مزرعه محصول را مورد حمله قرار میدهد. در این تحقیق فعالیت آنتاگونیستی Saccharopolyspora eryhthraea جهت استفاده در کنترل بیولوژیک بیماری لکه قهوهای مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرداد ۱۳۸۹ از مزارع برنج مناطق مشتلف استا مازندرا نمونه های از بیماری لکه قهوهای روی برگ و خوشه برنج جمعآوری و بیمارگر جداسازی گردید. پس از انجام آزمو زیستی به روش دیسکگذاری در آزمو کشت متقابل S. eryhthraea و بیمارگر فعالیت بازدارندگی بالایی مشاهده شد. ماده فعال در عصاره خشک آنتاگونیست در حلالهای قطبی و غیرقطأی محلول بوده و حداقل غلظت بازدارنده از رشد با استفاده از حلالیت ماده خشک عصاره در حلال دی متیل سولفوکساید و متانول ۳،۱۲۵ mg/ml مشش شد. ماندگاری ماده موثر در محیط در حالت محلول در آب مقطر استریل علیه بیمارگر حدود ۳ ماه تعیین گردید. عصاره خام تا دمای ۹۰ درجه سانتیگراد فعال بوده و در درجه حرارتهای بالاتر فعالیت بازدارندگی خود را علیه قارچ مذکور از دست دادند. ارزیابی فعالیت بیوکنترلی درگلشانه نیز موید فعالیت آنتاگونیستی S. eryhthraea علیه بیمارگر مورد بررسی میباشد.