سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوشین اصولی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
کاظم طالشی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر کود سوپر فسفات تریپل بر روی خصوصیات زراعی ارقام مختلف ماش (Mungbean) در شهرستان خرم آباد طرحی در مزرعه تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد در سال ۱۳۸۹ اجرا گردید. . این تحقیق بصورت آزمایش اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه ای بلوک های کامل تصادفی با سه فاک و تر اصلی شامل سه رقم ماش ( هندی=V1 ، عمرانی= V2 و محلی= V3) و فاکتور فرعی شامل چهار سطح کود فسفر خالص از منبع سوپرفسفات تریپل به میزان ( F0 شاهد، F50 و F100 و F150 کیلو گرم در هکتار ) در سه تکرار انجام می شود. . نتایج حاصل از جداول تجزیه واریانس بر روی صفت ارتفاع بوته نشان داد که اثر تیمار ارقام و تیمار سطح کودی بر روی ارتفاع بترتیب در سطح احتمال ۱% و ۰۵% و اثر متقابل تیمار اصلی و فرعی نیز در سطح احتمال ۱% معنی دار شده است. اثر هیچکدام از تیمارهای رقم، سطح کودی و اثر متقابل تیمار اصلی و فرعی بر روی طول غلاف معنی دا ر نشده است. اثر تیمار رقم بر روی عملکرد بیوماس در سطح احتمال ۵% معنی دار شده است. اثر تیمار اصلی واثر متقابل تیمار اصلی و فرعی بر تعداد شاخه های فرعی بترتیب در سطح احتمال ۵% و ۱% معنی دار شد. اثر تیمار اصلی و تیمار فرعی و اثر متقابل آنها بر ضریب برداشت بتر تیب در سطح احتمال ۱% درصد و ۵% معنی دار شده است. و نتایج حاصل از جدول مقایسه میانگینها بر اساس روش دانکن اثر تیمار اصلی و فرعی و همچنین اثرات متقابل آنها بر روی صفات مورد مطالعه در سطح احتمال ۵ درصد معنی دارشده است.