سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی قاسمی – کارشناس ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات -دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر
عادل رنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی -دانشگاه آزاد اسلامی،
عباس مهدیزاده – دانشجوی کارشناسی رشته مکانیزاسیون کشاورزی-مرکز آموزش کشاورزی تنکابن(
فرشید مسعودی – دانشجوی کارشناسی رشته مکانیزاسیون کشاورزی-مرکز آموزش کشاورزی تنکابن(

چکیده:

همراه با مصرف کود نیتروژن از مهمترین (PGPR) کاربرد کودهای بیولوژیک به ویژه باکتری های محرک رشد گیاه راهبردهای تغذیه ای در مدیریت پایدار بوم نظام های کشاورزی می باشد.به منظور بررسی تاثیر مایع تلقیح باکتری و ترکیب بین آنها،به عنوان مکمل و (Azospirillum brasilense) آزوسپیریلیوم (Azotobacter paspali) ازتوباکتر آزمایشی در (oryza sativa.l) کود نیتروژن در سه سطح ۹۰،۴۵، ۰ کیلوگرم در هکتار بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه برنج بهار سال ۱۳۸۸ در مزرعه موسسه تحقیقات برنج کشور)رشت(،به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکرار انجام شد.تیمارهای مورد بررسی شامل کودهای بیولوژیک در ۴ سطح،تیمار شاهد،تیمار آزوسپیریلیوم،تیمار ۹۰ کیلوگرم در هکتار بودند . ،۴۵ ، ازتوباکتر و تیمار ترکیب بین آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر و کود نیتروژن در سه سطح ۰ نتایج تجزیه واریانس آزمایش نشان داد که تلقیح ریشه نشاء برنج با کودهای بیولوژیک آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر بر عملکرد دانه و تعداد دانه پر و تعداد گره و تعداد دانه کل در خوشه در سطح احتمال % ۱ و % ۵ معنی دار بود جدول.( ۱)تاثیر سطوح کود نیتروژن هم بر تعداد دانه پر و تعداد خوشچه در خوشه و تعداد گره و تعداد دانه کل در خوشه و عملکرد دانه و در سطح احتمال % ۱ معنی دار بود و اثرات متقابل کودهای بیولوژیکو کود نیتروژن هم بر تعدادگره و عملکرد دانه و در سطح % ۱ معنی دار بود.نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین عملکرد دانه از تیمار کود بیولوژیک آزوسپیریلیوم همراه با ۹۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار با عملکرد ۴۸۷۰ کیلوگرم نسبت به تیمار شاهد ۲۹۴۰ کیلوگرم به دست آمد.بیشترین تعداد ۵۰ دانه نسبت به / دانه پر هم از تیمار کود بیولوژیک آزوسپیریلیوم همراه با کود نیتروژن ۹۰ کیلوگرم در هکتار به تعداد ۷۷ ۵۳ دانه بدست آمد .بیشترین تعداد خوشچه در خوشه هم از تیمار کود بیولوژیک آزوسپیریلیوم همراه با کود / تیمار شاهد ۵۷ ۳۶ خوشچه در خوشه بدست آمد . / ۳۶ خوشچه در خوشه نسبت به تیمار شاهد ۵ / نیتروژن ۹۰ کیلو گرم در هکتار به تعداد ۷ بین عملکرد دانه با تعداد خوشچه در خوشه همبستگی مثبت و معنی دای در سطح احتمال یک درصد وجود بین عملکرد دانه با تعداد دانه پر همبستگی مثبت و معنی داری در سطح احتمال پنج درصد وجود (r=./ داشت (** ۹۳۲ که این موضوع می تواند ناشی از مصرف کودهای بیولوژیک همراه با کود نیتروژن در تیمارها باشد.در (r=./ داشت(* ۶۰۷ نتیجه به منظور افزایش تعداد دانه پر و عملکرد دانه و تعداد خوشچه در خوشه مصرف کودهای بیولوژیک همراه با کود نیتروژن قابل توصیه می باشد.