سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی واحدی – دانش آموخته کارشناسیارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین.
زین العابدین طهماسبی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران.
رضا ضرغامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا و عضو هیأت علمی موسسه
محمد برزعلی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان.

چکیده:

بمنظور ارزیابی اثر محل و مدت انبارداری بذر در لفاف های مختلف بر بنیه بذر کلزا، با استفاده از آزمونهای هدایت الکتریکی جوانهزنی استاندارد، پیریتسریعشده و سرما، در سال۸۷-۸۸ پژوهشی آزمایشگاهی بصورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در ۳تکرار اجراءگردید. فاکتورهایآزمایششامل ۳ژنوتیپ کلزا(اُکاپی، طلائیه وآر.جی.اس)، ۵نوعکیسه بسته بندی(کیسهکاغذی ۴لایه، ۳لایه، ۳لایه+پروپیلن، کنفی و پروپیلن) در ۲انبار(شهرستانهای فیروزکوه و قم) بودند. آزمایش طی ۴مرحله نمونهبرداری ۶،۴،۲ و ۱۲ ماه پس از انبارداری درمؤسسه ثبت وگواهی بذر و نهال و دانشگاه آزاد اسلامیکرج انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد که، پس از ۴ ماه انبارداری، بترتیب کیسههای کاغذی ۴ لایه، کاغذی ۳ لایه، کنفی، کاغذی ۳لایه+پروپیلن و پروپیلن توانستند با حفظ کیفیت بذرها، افت کمتری در بنیه بذر ارقام مورد بررسی موجب گردند، افزایش انبارداری نیز بر قدرت(بنیه) بذرها تأثیرداشته، نگهداری بذرها تا ۲ماه در قم با میانگین دمایسالانه۱۹درجه و رطوبت۴۵% اثر منفی کمتری بر بذرها داشت، اما ادامه انبارداری در این منطقه موجب افتشدیدتر بنیه بذرهای ذخیره شده نسبت به بذرهای انبار شده در فیروزکوه با میانگین دمایسالانه۸درجه و و رطوبت % ۵۴ گردید، لذا با توجه به نتایج بدست آمده جهت کاهش افت کیفیت و بنیه بذرکلزا ضروری است ضمن نگهداری بذرهای مذکور در مناطق سردتر از کیسههای کاغذی ۴ و ۳لایه برای بستهبندی آنها استفاده نمود