سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن سوقانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
فرزاد پاک نژاد – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
ایمان ناد علی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
مهدی غفاری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، شهر قدس،

چکیده:

تاثیر محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود، طی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در اسفند ماه ۱۳۸۷ در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج مطالعه شد. تیمار های آزمایشی شامل ۲۰ و ۲۵ درصد حجمی متانول که به هر کدام از محلول ها ۲ گرم در ،۱۵ ،۱۰ ، محلول های صفر (تیمار شاهد بدون مصرف متانول)، ۵ بود. محلول پاشی ۳ بار طی فصل رشد، با فواصل ILC لیتر گلیسین اضافه شد و فاکتور دیگر ارقام بودند که شامل دو رقم آزاد و ۴۸۲ ۷ روز و پس از آغاز گلدهی انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات متقابل در صفات عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در سطح ۱ درصد و برای صفت وزن صد دانه در سطح ۵ درصد معنی دار بود. بر اساس نتایج، رقم آزاد در سطح ۱۰ درصد حجمی ۲۴۸۲ کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد دانه را حاصل نمود که نسبت به تیمار شاهد ۱۲۶ درصد افزایش عملکرد داشت و / متانول با ۶ ۲۴۲۵ کیلوگرم در هکتار و بهبود ۵۰ درصد عملکرد نسبت به شاهد در / در سطح ۲۰ درصد حجمی متانول با عملکرد ۵ ILC رقم ۴۸۲ ۳۶/ رده بعدی قرار گرفت. تیمار های فوق از نظر عملکرد بیولوژیک روند مشابهی داشتند. حداکثر وزن صد دانه به ترتیب به میزان ۹۸ ۳۵ گرم در سطح ۵ درصد حجمی برای رقم آزاد مشاهده گردید / و ۰۳ ILC گرم در سطح ۱۰ درصد حجمی متانول برای رقم ۴۸۲ که به ترتیب ۴۰ و ۳۰ درصد نسبت به شاهد دو رقم افزایش داشتند. نتایج همبستگی ساده صفات با عملکرد دانه نشان داد که صفات عملکرد بیولوژیک و تعداد غلاف در بوته از همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد دانه بر خوردار هستند. به منظور شناسایی اثرات مستقیم و غیر مستقیم صفات بر روی عملکرد دانه تجزیه علیت صورت گرفت و مشخص شد که صفات عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و وزن صد دانه به ترتیب بیشترین اثرات مستقیم و مثبت را با عملکرد دانه دارند.