سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پروین نصیری – استاد گروه بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدرضا منظم – دانشیار گروه بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی اصفه
زهره حقیقی کفاش – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک،گروه فیزیک،دانشکده ی علوم پایه،دان
سمیه فرهنگ دهقان – دانشجوی دکتری بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهرا

چکیده:

امروزه صدای بیش از حد بعنوان خطرشغلی فراگیر با اثرات سوء فراوان شامل افزایش فشارخون کاهش عملکرد اختلال درخوابیدن آزردگی و استرس وزوز گوش و … درمحیطهای صنعتی مطرح است این مطالعه با هدف تعیین میزان آلودگی صوتی درواحد هوای یک صنعت پتروشیمی و تعیین اثرمحصورسازی منابع اصلی مولد صدابر کاهش ترازفشار صورت پذیرفت درفاز اول این تحقیق طبق استانداردISO9612 صداسنجی محیطی به منظور تعیین میزان الودگی صوتی دربخشهای مختلف این واحد تولید هوای این مجتمع انجام پذیرفت درفاز دوم جهت تعیین منبع اصلی مولد صدا نقشه صوتی و منحنی ایزوسونیک واحد مربوطه رسم گردید درفاز سوم محصول سازی به عنوان بهترین روش برای کاهش تراز فشارمنبع اصلی مولد صدا انتخاب گردید.