سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه افکار – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
زهره سادات ریاضی راد – استادیار گروه ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مرتضی جوادی اصطهباناتی – دانشجوی دکتری مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مطالعه هایی که برروی فضا های زیرزمینی برای بررسی اثر زمین لرزه با بزرگی های مختلف رفتار متفاوتی دارند انجام شده است. نشانگر این واقعیت است که می توان معیار سنجش زمین لرزه را بر اساس تحلیل دینامیکی ساختگاه زیرزمینی بر اساس شتاب حداکثر زمین که بر مبنای بزرگی زلزله محاسبه می شود، بدست آورد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر فرکانس با زلزله بر پایداری ساختگاه های زیرزمینی می باشد. برای این منظور ابتدا عوامل بر محتوی فرکانسی بارهای لرزهای شناسایی شده است. سپس تحلیل دینامیکی تونل نیایش با اعمال مدل شتاب نگاشت زمین لرزه منجیل و در نهایت تعیین فرکانس طبیعی ساختگاه، در نرم افزار پلکسیس انجام شده است. بررسی انجام شده نشان می دهد که فرکانس و پریود در هنگام زمین لرزه بر پایداری ساختگاه های زیر زمینی تاثیر محسوسی دارد.