سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن جلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز
محمد لغوی – استاد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز
سعادت کامگار – استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل موثر بر بازده کششی و گشتاوری ماشین های کششی از جمله تراکتورها، کنترل میزان لغزش چرخ های محرک (بکسوات) است. در تراکتور ها به دلیل اجرای عملیات کاری در زمین کشاورزی و شرایط متغیر و گوناگون سطح آن ، مدام هر کدام از چرخ های محرک دچار لغزش می شوند، که این حالت به دلیل خاصیت عملکرد دیفرانسیل، یعنی فراهم کردن گشتاوری ، برابر گشتاور چرخی که کمترین را دارد باعث اتلاف بلای انرژی و کاهش بازده خروجی می گردد. به منظور ارزیابی اثر استفاده از دیفرانسیل بر بازده گشتاوری تراکتور، میزان لغزش چرخ های محرک برای دو حالت دیفرانسیل معمولی و دیفرانسیل قفل شده در دو سطح آسفالت و زمین کشاورزی مورد بررسی قرار گرفتند. دستگاهی برای اندازه گیری لغزش به صورت لحظه ای، طراحی و ساخته و بر روی تراکتور MF399 نصب گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در حالت دیفرانسیلقفل شده درصد لغزش چرخ های محرک به میزان قابل توجهی، نسبت به حالت معمول، کاهش نشان داده و در سطح احتمال ۱% معنی دار شده است. با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق لزوم استفاده از قفل دیفرانسیل به منظور افزایش بازده گشتاوری برای کارهای کششی امری مطلق می باشد.