سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نیر محمدخانی – ارومیه دانشگاه ارومیه دانشکده علوم گروه زیست شناسی
رضا حیدری –
ناصر عباسپور –

چکیده:

اثر شوری برفاکتورهای رشدی سطح برگ و روابط ابیچهار ژنوتیپ انگور چاوگا، شیرازی، قره شانی و ژنوتیپ هیبریدH6(V. vinifera cv. GharaUzum × V. riparia Kober 5BB بعد از اعمال شوری در غلظت های ۲۵ ، ۵۰ و ۱۰۰ میلی مولار به مدت دو هفته مطالعه شد میزان رشد و وزن تر همه قسمتهای گیاه بطور قابل توجهی p<0/05 در همه ژنوتیپ ها با افزایش شوری کاهش یافت شیرازی بیشترین کاهش طول و وزن تر ریشه وان دام هوایی را داشت همین ژنوتیپ بیشترین کاهش میزان پتانسیل اب و محتوای نسبی آب و نیز کمترین میزان افزایش سطح برگ را داشت درحالیکه از نظر میزان رشد و روابط ابی تحت تیمار شوری، ژنوتیپ قره شانی و بخصوص ژنوتیپ هیبرید H6 وضعیتبهتری داشت ژنوتیپ هیبرید حتی توانسته بود درتیمارهای بالای شوری محتوای نسبی آب وپتانسیل آب خود را تاحدی حفظ کند و کمترین کاهش میزان سطح برگ را داشت.