سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود گلسرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه تولیدات گیاهی مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس
حسین صبوری – گروه تولیدات گیاهی مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس
عباس بیابانی – گروه تولیدات گیاهی مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس
علی نخزری مقدم – گروه تولیدات گیاهی مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس

چکیده:

هجوم علفهای هرز همچنان به صورت یک مشکل جدی در برنج کشت شده درسطح خشکی است تعیین دوره مناسب کنترل علف هرز یکی از راه کارهای مناسب در مبارزه با علفهای هرز و صرفه جویی در هزینه ها می باشد به همین منظور آزمایشی بصورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در بهار سال ۸۹ درمجتمع آموزش عالی گنبد اجرا گردید فاکتورهای اصلی و فرعی این آزمایش به ترتیب شامل کنترل علف هرز تا مرحله حداکثر پنجه زنی کنترل علف هرز از مرحله حداکثر پنجه زنی تا رسیدگی بدون کنترل علف هرز و رقم در هفت سطح WAB56-125 ,DomsiahوShirodi IR83752-B-B-12-3 ,IR70358-84-1-2 ,IR70358-84-1-1 و KORAL بودند نتایج نشان داد که اختلاف بین تیمارهای کنترل علف هرز در صفات عملکرد دانه شاخص برداشت تعدادپنجه تعداد روز تا گلدهی معنی دار شد بطوریکه کنترل علف هرز تا مرحله حداکثر پنجه زنی بریا صفات مذکور به عنوان مناسب ترین دوره شناخته شد. در بین ارقام مورد مطالعه رقم شیرودی برای صفات عملکرد دانه و شاخص برداشت و تعداد پنجه در شرایط تنش خشکی دارای بیشترین میزان بود با این حال ارقام شیرودی به عنوان مناسب ترین رقم در شرایط تنش خشکی و در ضمن بهترین تیمار برای کنترل علف هرز برای این رقم تا شروع حداکثر پنجه زنی می باشد.