سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طیبه صالحی – کارشناسی ارشد، گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، ت
علی رضا عسکریان زاده – کارشناسی ارشد، گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، ت
عزیز شیخی – بخش حشرات زیان آور، موسسه گیاهپزشکی کشور، تهران
جابر کریمی – گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

چکیده:

اخیراتحقیقات زیادی در رابطه با کاربرد اسانس های گیاهی یا اجزای سازنده آنها به عنوان جایگزین ایمن برایفومیگانت های متداول انجام شده است.در این مطالعه سمیت تنفسی اسانس دو گیاه برگ بو ،Laurus nobilis مورد Myrtus commonis روی افراد بالغ ۱روزه ولاروهای سنین ۳ و ۴ شب پره آرد Ephestia kuehniella مورد بررسی قرار گرفته است. تمام آزمایش ها در شرایط آزمایشگاهی در دمای ۱۲۷درجه سانتی گ راد و رطوبت۵۶۵% و در تاریکی انجام شده اند. اسانس ها از برگ گیاهان Myrtus commonis و Laurus nobilis استخراج شدند. دیسک هایی از جنس کاغذ صافی با غلظت هایی از اسانس ها ( ۵۴٫۲۸، ۴۲٫۸۵، ۳۲٫۸۵، ۳۵، ۲٫۵، ۳٫۵میکرولیتر بر لیتر هوا ) آغشته شده و حشرات بالغ ولاروها ( ۱۰ حشره) در ظروف شیشه ای کاملا بسته در معرض بخارات اسانس ها قرار گرفتند . مقادیر LC50محاسبه شده نشان دادند که سمیت تنفسی اسانس Myrtus commonis بامقدار ۰٫۵۹میکرولیتر بر لیتر هوا برای حشرات بالغ شب پره آرد بیشتر از سمیت اسانس گیاه برگ بو و مورد بر روی حشرات بالغ ولاروها می باشد. نتایج این پژوهش بیانگر آنند که ابن اسانس ها می توانند به عنوان فومیگانت های طبیعی در کنترل E .kuehniella به خصوص در انبارهای کوچک به کار گرفته شوند .