سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین نیکخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی گرایش گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلام
حسنعلی نقدی بادی – استادیار پژوهش گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاها
علی مهرآفرین – عضو هیئت علمی گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان
محمدحسن شیرزادی – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده:

جوانه زنی بذرهای سنای هندی cassia angustifolia vahl. همچون بسیاری دیگر از گونه های خانواده گل ارغوان caesalpinaceae به دلیل خواب بذر، به سختی انجام می شود، بخش عمده این مشکل مربوط به پوسته سخت بذر می باشد. نظر به اهمیت و کاربرد گیاه دارویی سنای هندی در کشورمان و به منظور کشت و توسعه این گیاه دارویی اقداماتی جهت تحریک خواب بذر صورت گرفته است. در همین راستا به منظور ارزیابی اثر جیبرلیک اسید و سرمادهی بر شکستن خواب بذر و رشد گیاهچه سنای هندی آزمایشی در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی در هفت تیمار و سه تکرار انجام شد. بذرهای سنای هندی در اسفند ماه ۱۳۸۸ از پژوهشکده گیاهان دارویی کرج تامین شد و در آزمایشگاه تکنولوژی بذر بخش کشت و توسعه پژوهشکده گیاهان دارویی اجرا، گردید. تیمارها عبارت بودند از: اسید جیبرلیک ۲۰۰ پی پی ام ، اسید جیبرلیک ۴۰۰ پی پی ام ، اسید جیبرلیک ۶۰۰ پی پی ام، آب سرد۲۴ ساعت، سرمادهی۱هفته ای، سرمادهی۲هفته ای و تیمار شاهد (آب مقطر). نتایج نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی در تیمار اسید جیبرلیک ۶۰۰ پی پی ام با ۶۷/۵۲ درصد بود. بیشترین سرعت جوانه زنی نیز در تیمار اسید جیبرلیک ۶۰۰ پی پی ام مشاهده شد. بیشترین طول ریشه چه در تیمارهای اسیدجیبرلیک ۲۰۰ ، ۴۰۰ پی پی ام و آب سرد ۲۴ ساعته به ترتیب۸۳/۱ ، ۷۸/۱ ،و ۵۶/۱ سانتی متر ملاحظه گردید. بهترین رشد ساقه چه در تیمارهای ۴۰۰ ،۶۰۰و۲۰۰ پی پی ام با ۱۲/۳ ،۸۶/۲و۸۳/۲ سانتی متر مشاهده شد. تیمار آب سرد به مدت ۲۴ ساعت بیشترین وزن تر را ( ۲۶۶/۰گرم) بین تیمارها داشت. بالاترین وزن خشک گیاهچه در تیمار شاهد با وزن ۰٫۱۰۳ گرم و اسید جیبرلیک ۶۰۰ پی پی ام با ۰٫۰۴۳ گرم به ثبت رسید. به هر حال نتایج این آزمایش نشان داد که اثر جیبرلیک اسید و سرمادهی بر شکستن خواب بذر و رشد گیاهچه سنای هندی تاثیر معنی داری داشته اند.