سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامحسین کیاسی – دانشجوی کارشناسیارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
سهراب نظری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید
علی اکبر موسوی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
محمدمهدی جباری – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

در سیستم آبیاری شیاری یکنواختی توزیع رطوبت در طول شیار بستگی به سرعت پیشروی آب در شیار دارد. روش آبیاری موجی به دلیل سرعت پیشروی بیشتر، نفوذ عمقی کمتر و یکنواختی بیشتر آبیاری و همچنین سهولت در اتوماتیک کردن سیستم و در نتیجه راندمان بیشتر، میتواند در توسعه روشهای آبیاری سطحی موثرباشد. در این روش بجای انتقال پیوسته آب به شیار، آب به صورت منقطع وارد شیار میشود. در این مطالعه به منظور مقایسه ضرائب معادله سرعت نفوذ آب در شیار در روش مرسوم (پیوسته) و روش موجی و همچنین اثرزمان قطع و وصل جریان موجی در مزرعه، تعدادی آزمایش با سه دبی ۶/،۹/،۱/۲لیتربرثانیه وزمانهای ۱۰،۱۵و۲۵دقیقه دقیقه انجام شد. نتایج نشان داد که در روش آبیاری موجی معادله سرعت نفوذ از نظر کاهش نفوذ عمقی آب در شیار وضعیت بهتری داشت و همچنین حجم آب مصرفی تقریبأ به میزان کمتر از نصف روش مرسوم بدست آمد و نیز معلوم شد تیمار زمان قطع و وصل ۱۵ دقیقه با دبی ۱/۲لیتربر ثانیه بهترین معادله سرعت نفوذ و همچنین نشان دهنده کاهش آب مصرفی با تعداد چهار سیکل بود.