سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صبریه کمالوندی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
فاطمه میرشکاری – کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر تنش کم آبی بر صفات فنولوژیکی ارقام ماش آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار در ایستگاه تحقیقاتی شیروان چرداول ایلام در سال ۱۳۸۷ اجرا گردید.فاکتورهای آزمایشی شامل رژیم آبیاری در پنج سطح ( ۳۰ میلی مترI30 و۶۰ میلی متره۶۰ و۹۰ میلی متره۹۰ و۱۲۰ میلی متر(ه۱۲۰ و۱۵۰میلی متر ه۱۵۰و ارقام ماش شامل پرتو(V1 مهر V2 و گوهر V3 بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها مشاهده گردید که محدودیت در آبیاری به طور چشم گیری طول دوره ی رشد ، طول دوره ی رشد تا گل دهی و طول دوره ی غلاف دهی و تعداد برگ در بوته و تعداد شاخه در بوته ماش را تحت تأثیر قرار داده است. بررسی سطوح آبیاری مش خص نمود که در شرایط ۳۰ میلی متر تبخیر I30طول دوره ی رشد ۸۱ روز (طولانی ترین دوره رشد تا گل دهی) و کمترین تعداد برگ در بوته حدود ۹۶ بوده است. همچنین طول دوره ی غلاف دهی تحت تأثیر معنی دار محدودیت آبیاری قرار گرفته است و ارقام تفاوت بسیار معنی داری را نشان داده و رقم مهر با حدود ۲۷ روز نسبت به دو رقم دیگر دوره ی بیشتری داشته در صورتی که دو رقم دیگر در این مورد مشابه بوده اند. ، اما اثرات متقابل معنی دار نبوده است.