سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

قادر لعل شهسوار – کارشناس ارشد زراعت سازمان جهاد کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی و ارزیابی تنش دمایی بر ۱۱ ژنوتیپ نخود این آزمایش در پاییز سال ۸۷ درمزرعه هنرستان کشاورزی ارومیه واقع در کیلومتر ۱۲ جاده ارومیه مهاباد بصورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار ودر دو تاریخ کشت ۱۰ مهر و ۱۰ آبان برروی ۱۱ ژنوتیپ نخود به مرحله اجرا درآمدکه درآن تاریخ های کاشت به عنوان عامل اصلی و ژنوتیپ های مختلف نخود به عنوان عامل فرعی درنظر گرفته شدند مرحله دوم ازمایش در بهار سال ۸۹ در آزمایشگاهی مرکز تحقیقاتکشاورزی و منابع طبیعی با ۱۱ ژنوتیپ نخود در ۴ تکرا ر و در کل ۴۴ گلدان انجام گرفت. درهر گلدان ۵ دانه بذر نخود کشت گردید و در مرحله ۲ برگی ۴ برگی و ۶ برگی در ۹ دامنه دمایی ۱۰+ ، ۸+ ، ۶+ و ۲+ ، ۰ ، ۲- ، ۴-، ۶-، ۱۰- مورد آزمایش قرار داده شدند. تعدادبوته مانده EC برگ عملکرد تعدادنیام در بوته تعداد دانه در نیام و وزن صددانه اندازه گیری شد. تجزیه واریانس داده ها نشانداد تاریخ کاشت های مختلف برتعداد بوته مانده وزن صددانه و عملکرد اثر معنی داری داشته و برروی EC برگ، تعداد نیام دربوته و تعداد دانه در نیام معنی دار نگردید.