سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم عسکری نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
سیدعلی مرتضوی –
محمدجواد نمازی –
سکینه کاظمی –

چکیده:

اینتحقیق تعداد توکسوپلاسما گوندی درنمونههای طحال موش را از طریق Real time PCR بررسی می کند و استخراج DNA با استفاده از Trizol و روش بکاررفته برای Real time PCR کاربرد رنگ SYBR Green بود درنهایت پس از ۳۰ روز تعداد تاکی زوئیت های فعال توکسوپلاسما درطحال این موشها از طریق Real time PCR تعیین شد نتایج حاکی از این نوع آزمون PCR برروی طحال موش ها نیز توسط نرم افزار Design-Expert 2.0.6 و به روش RSM آنالیز گردید که P value <0.7 نشانگر وجود تفاوت آماری معنی دار میان داده ها بود یافته ها تاثیر هریک از تیمارهای شیمیایی به کاررفته و اثر متقابل آنها را طی فراوری مواد غذایی برمرگ تاکی زوئیت های توکسوپلاسما نشان دادند.