سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد کاراموز – استاد دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی عمران
اناهیتا ابول پور – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سارا نظیف – دکتری دانشگاه تهران دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

پدیده تغییر اقلیم در سالهای اخیر منجر به تغییرات قابل توجه در عناصر هواشناسی و در نتیجه وضعیت منابع سطحی و زیرزمینی تامین آب درنقاط مختلف شده است با توجه به اینکه منابع زیرزمینی به عنوان یک منبع مطمئن تامینآب خصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک عمل می کند این مساله باعث وارد شدن فشار و افت قابل توجه منابع زیرزمینی شده است دراین مقاله اثرات تغییر اقلیم بروضعیت منابع آب زیرزمینی دشت رفسنجان واقع در بخش مرکزی ایران بررسی شده است تامین آب بخشهای مختلف این منطقه به شدت به منابع زیرزمینی وابسته بوده و به همین دلیل بررسی تغییرات ابهای زیرزمینی در دوره های اتی در توسعه این دشت و بنرامه ریزی و مدیریت منابع آب آن حائز اهمیت می باشد به منظور ارزیابی اثرات تغییر اقلیم از خروجی مدلهای گردش عمومی GCM جو استفاده می شود جهت انطباق مقیاس خروجی این مدلها با مقیاس مورد نیاز مطالعات محلی تغییر اقلیم داده های بارش و دما توسط مدل LARS-WG ریزمقیاس شده اند.