سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلا امانت بهبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گوروه آبیواری و زهکشوی دانشوگاه آزاد اسولامی وا
حسین قربانی زاده خرازی – عضو هیأت علمی و معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.
علی صارمی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. –
حجت اله اروانه – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیواری و زهکشوی دانشوگاه آزاد اسولامی واح

چکیده:

آب و هوا از ارکان مهم و بنیادین زندگی بشر محسوب می شود . میزان مصرف آب کشاورزی بطور کامل به شرایط آب و هوا و اقلیم منطقه بستگی داشته،محاسبه نیاز آبی و مصرف آب کشاورزی بر اساس داده های اقلیمی یک منطقه انجام می شود.در این تحقیق تأثیر تیییراقلیم بر دما)حداقل و حداکثر( و بارش با استفاده از خروجی های مدل جهانی تیییر اقلیم Echam4 مرکز تحقیقات هواشناسی هامبورگ آلمان برای دو دوره۲۵ ساله (۲۰۰۰-۲۰۲۵) و (۲۰۲۵-۲۰۵۰) در دشت بهبهان مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعدی با استفاده از پارامترهای استخراج شده از ایستگاه ایدنک و پارامترهای پیش بینی شده توسط مدل Echam4 تبخیر و تعرق گیاه مرجع چمن و نیاز آبی با استفاده از مدل کامپیوتری REF-ET برای ۳گونه باغی زیتون مرکبات خرما لگوی کشت به ۳ روش (پنمن فائو تشت تبخیر و هارگریوز سامانی) برای دو دوره پی بینی شده و دوره مبنا محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفتند. نتای حاصل نشان داد میزان تبخیر و تعرق محاسبه شده برای دو دوره پی بینی شده تحت تأثیر افزای دما و کاه بارندگی نسبت به دوره مبنا افزوده خواهد شد..نتای مطالعات نشان دادکه مصرف آب توسط گیاه بصورت تابعی از تیییراقلیم بطور مرتب در حال تیییر خواهد بود . افزای دما و کاهش مورد انتظار در بارندگی منجر به افزای کمبود آب سالانه خواهد شد.