سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ساسان راستگو – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
محمد مدرسی – استادیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

عملکرد نسبتاً پایین کدو تلخ در شرایط اقلیمی گرم و خشک و خاک قلیایی جنوب کشور می تواند به دلیل جذب پایین برخی عناصر تثبیت شونده توسط کلوئیدهای خاک مانند آهن و فسفر باشد. در این تحقیق امکان بهبود کمیت و کیفیت میوه دهی با اعمال تغذیه تکمیلی از طریق استفاده از کودهای تجاری سکوسترون آهن، بیوآمین و کود زیستی بارور ۲ بررسی شد. آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو رقم و شش تیمار کودی شامل (شاهد)، سه بلوک (پشته) و پنج نمونه (بوته) در بلوک اجرا گردید و صفات میوه و عملکرد اندازه گیری شدند. نتایج نشان دادند که عامل های رقم، تیمار کود تکمیلی و اثر متقابلشان هیچیک اثر معنی داری بر صفات میوه و عملکرد نداشتند. با چشم پوشی از عامل رقم، در صفت تعداد میوه بر بوته و عملکرد بر بوته تیمارهای بارور- ۲، بیوآمین و تیمارهای ترکیبی و در صفات قطر، طول و وزن میوه، در مجموع، تیمارهای کودی که شامل سکوسترون آهن، بارور ۲ یا هر دو بودند تاثیر معنی داری نداشتند. بطور کلی، همه تیمارهای کودی توانستند در تمام صفات نسبت به تیمار شاهد مقادیر بالاتری را ثبت نمایند. در نهایت، تیمار کود بارور ۲ با ۳۵۶ گرم عملکرد میوه بر بوته، بیش از دو برابر عملکرد شاهد، داشتن کشیده ترین میوه (۱۳/۱ سانتی متر طول) با وزن تقریبی ۳۰ گرم به عنوان تیمار برتر شناخته شد.