سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی فرامرزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمد شقاقی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدباقر خورشیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
روزبه مردان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر تاریخهای مختلف کاشت بر خصوصیات کمی سویا رقم ویلیامز در شهرستان میانه صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ اجرا گردید. در این طرح تاریخ کاشت شامل ۳ تاریخ کاشت ۱۲ اردیبهشت، ۲۲ اردیبهشت و ۱ خرداد بود، صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه ی فرعی، تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در نیام، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، وزن ۱۰۰ دانه، درصد روغن و عملکرد اندازه گیری شدند. اثر تاریخ کاشت نیز بر کلیهی صفات، در سطح احتمال ۱ و ۵ درصد معنیدار شد. بیشترین عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت ۱۲ اردیبهشت با ۲۲۴۸/۲ کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت ۱ خرداد با ۱۵۰۵/۷۳۳ کیلوگرم در هکتاربه دست آمد. از لحاط تعداد نیام در بوته در تاریخ کاشت ۱۲ اردیبهشت بیشترین تعداد نیام در بوته حاصل گردید. بیشترین درصد روغن در تاریخ کاشت اول ( ۱۲ اردیبهشت) به دست آمد. بیشترین شاخص برداشت نیز مربوط به تاریخ کاشت ۱ خرداد بود.