سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

روناک عالی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
بهمن سعیدی پور – دکتری مدیریت آموزشی،استادیار دانشگاه پیام نور کرمانشاه

چکیده:

این پژوهش با عنوان ارزیابی اثربخشی دوره آموزش کارگاهی مدیریت بحران و مدیریت شهری مدیران شهرداریهای استان ایلام درسال ۱۳۹۰ صورت گرفته است هدف این پژوهش بررسی اثربخشی دوره آموزش کارگاهی مدیریت بحران برمدیریت شهری مدیران ستادی شهرداریهای استان ایلام درسطح دانش آگاهی و میزان رضایت مندی انها از دوره آموزشی برطبق الگوی کرک پاتریک می باشد پژوهش حاضر از ن ظر هدف یک پژوهش کاربردی و ازنظر روش توصیفی ازنوع پیمایشی است جامعه آماری تمامی مدیران ستادی شهرداریهای ۷ شهر استان ایلام شامل ایلام دره شهر ملکشاهی ایوان، مهران شیروان چرداول آبدانان که درمجموع ۱۲۰ نفر هستند می باشد روش نمونه گیری تصادفی ساده و تعداد نمونه ۵۲ نفر است و ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته و شاخصهای مورد استفاده آمارتوصیفی فراوانی و درصد میانگین و آمار استنباطی t تست می باشد یافته های این پژوهش بیانگر آن است که ۶۸/۸ درصد مدیران با آگاهی از پتانسیل های موجود شهر آمادگی خود را برای برنامه ریزی درمواقع بحرانی درحد زیاد و ۹/۵۹ درصد کاملا موافق فراگیری علم مدیریت بحران بودند