سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی محمدپور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
خسرو پیله وریان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
مهدی علیرضایی – دانشجوی دکترای مهندسی عمران- سازه، پژوهشگاه بی نالمللی زلزله شناسی

چکیده:

برآورد دقیق بارهای طراحی از ملزومات و زیربنای اساسی در طرح هر ساز های به شمار می رود. در حالت کلی ساختما نهای بلند در مقابل نیروهای وارده از باد دارای سه نوع حرکت، حرکت در امتداد وزش باد، عمود بر امتداد وزش باد و حرکت پیچشی که بطور همزمان رخ می دهد، می باشند، لیکن با توجه به ماهیت متغیر و غیرثابت باد تحلیل ساختمانها در مقابل بار باد را مشکل میسازد. در این مطالعه، ابتدا ساختمان بصورت تنها و بدون همسایگی با سایر ساختمانها تحت تاثیر با سرعتهای مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پاسخ های بدست آمده با روش های ارائه شده توسط محققین دیگر، مقایسه خواهد شد. استخراج طیف نیروی عرضی بی بعد برای ساختمان مستطیلی بلند با درنظرگرفتن اثر همجواری ساختمان مجاور و همچنین مقایسه پاسخ طولی حاصل از آزمایشات با رابطه تجربی داونپورت از جمله اهداف این مطالعه می باشند