سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر واثقی – استادیار ، پژوهشگاه زلزله
محسن زرجو – کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

توسعه مستمر علم در عرصه مهندسی سازه و زلزله موجبشده استکه برای مقاوم سازیو بهسازی در سال های اخیر از روشهای نوین و مصالح جدیداستفاده شود که در گذشته کاربردی نداشته اند. در بین این مواد ، الیافFRP از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد با مطالعه رفتار سازههای بتنی مشخصمی شود که عوامل متعددی مانند: اشتباهات طراحی و محاسبه ، عدم اجرای مناسب ، تغییر کاربری سازه ها و تغییر آئین نامه های ساختمانی موجبمی شود که این سازه ها در طول مدتبهره برداری نیاز به تقویتو مقاوم سازی داشته باشند. در این تحقیق با استفاده از نرم افزارABAQUS ظرفیت خمشی و شکل پذیری پایه پل ها با طول های مختلفدور پیچ از الیافFRP مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به قیمتاین نوع از الیافارتفاع مورد نیاز پیشنهاد خواهد شد