سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نیما سلامت – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پژوهشی بایوپلیمر، گروه علوم و صنایع غذای
عبدالرضا محمدی نافچی – عضو هیات علمی،گروه پژوهشی بایوپلیمر، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکد
راضیه نیازمند – عضو هیات علمی،گروه پژوهشی بایوپلیمر، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکد
ABD Karim Alias – Professor in Food Biopolymer Research Group, Food Technology Division, School of Industrial Technology, Universiti Sains Malaysia, 11800 Minden, Penang, Malaysia

چکیده:

امروزه استفاده از فیلم و پوشش های خوراکی به دلیل زیست تخریب پذیر بودن آنهاگسترش بسیاری یافته است، در این پژوهش با استفاده از ژلاتین ماهی که از پسماند کم ارزش پوست ماهی استخراج می گردد با هدف تهیه فیلمی نامحلول و تاثیر استفاده از اسید تانیک در فیلم بر پایه ژلاتین ماهی سردآبی بر میزان جذب اشعه UV بود، ساختار ژلاتین ماهی سردآبی با کمک ترکیبات فنلی طبیعی )اسید تانیک( اصلاح می گردد. جهت اصلاح و ایجاد پیوندهای عرضی بر روی ژلاتین ماهی سرد آبی، اسید تانیک)غلظت های % ۰و% ۱و% ۳و% ۵( و پلاستیسایزر )سوربیتول گلیسرول( استفاده گردید. ابتدا با کاهش اسیدیته -< اسید تانیک ) ۹ PH ( در دمای °C 00 در حضور اکسیژن ایجاد ترکیب کوئینین نمود . سپس با ژلاتین مخلوط شده وبه روش کستینگ بر روی سطوح مخصوص ریخته شد و در شرایط کنترل شده خشک گردید. خواصی چون حلالیت در آب ونفوذپذیری به بخارآب و میزان جذب توسط دستگاه اسپکتوفوتومتر در طول موج nm 000 تا ۱۱۰۰ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد اگرچه ژلاتین ماهی سرد آبی به طور کامل در آب با غلظت های بالا محلول است ولی با ایجاد پیوندهای عرضی به کمک اسید تانیک نامحلول گردید و همچنین جذب اشعه UV در طول موج بین nm 000 تا ۰۰۰ مشاهده شد. در بررسی نفوذ پذیری به بخارآب اختلاف معنی داری) p<0.05 ) مشاهده گردید و با افزایش غلظت اسید تانیک میزان نفوذپذیری به بخار آب کاهش پیدا کرد.