سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرخ اسدزاده – دانشجوی دکتری گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه تهران، کرج، ایران
منوچهر گرجی – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه تهران، کرج، ایران
علیرضا واعظی – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
رضا سکوتی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ارو

چکیده:

به منظور بررسی اثر ابعاد کرتهای صحرایی بر میزان رواناب تولید شده در واحد سطح، ناشی از رخدادهای باران تعداد هفت کرت با ابعاد مختلف )طولهای ۲ تا ۳۰ متر و عرضهای ۱ تا ۲/۴ متر و با سه تکرار درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقاتی حفاظت خاک و آب دانشگاه تهران واقع در کوهین استان قزوین، در شهریورسال ۱۳۸۹ احداث گردید. رواناب تولید شده از تمامی رخدادها در این کرتها در فاصله بین شهریور سال ۱۳۸۹ تا تیرماه ۱۳۹۰ به صورت مجزا اندازهگیری شد. در طول مدت آزمایش از ۳۹ رخداد بارندگی، ۹ رخداد منجر به تولید روانابدر کرتها گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که در تمامی رخدادهای مذکور با افزایش ابعاد کرتها میزان رواناب تولید شده در واحد سطح به صورت تابع توانی p<0/001 کاهش مییابد. نتایج حاصل تجزیه طرح آماری نیز نشان داد که اختلاف میزان رواناب در واحد سطح، بین کرتهای دارای طول کمتر از ۱۰ متر و کرتهای بزرگتر، در سطح ۱% معنیدار است. همچنین نتایج نشان داد که اختلاف بین کرتهای با طول ۱۵ متر وبیشتر در اغلب موارد معنی دار نیست. در مجموع، در کرتهای با طول بیش از ۱۵ متر، رواناب در واحد سطح کمتر تحت تاثیر ابعاد کرت قرار میگیرد