سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ساره لرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، گروه زراعت و ا
بهزاد ثانی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، گروه زراعت و اصلاح نباتات
سیدعلیرضا ولدآبادی – دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

به منظور بررسی اثرکود نیتروژن،کود دامی وکاربرد توأم آنها برعملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی جعفری ( Petroselimun crispum ( آزمایشی در منطقه اهواز به شکل کشت مزرعه ای از آبان ۱۳۱۰ تا فروردین ۱۳۱۱ ، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۶ تیمار شامل: اثر سطوح مختلف کودنیتروژن در ۲ سطح) ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار(،کود دامی در ۱ سطح)به صورتسرک(، تلفیقی ازکود دامی وکود نیتروژن در ۲ سطح و شاهد در ۱ تکرار انجام شد. اسانس این گیاه با استفاده ازروش تقطیر با بخارآب استخراج و اندازه گیری شد، میزان و عملکرد اسانس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت. نتایج بدست آمده نشان داد کهکود نیتروژن در مقایسه با شاهد باعث کاهش میزان اسانس درجعفری شده است و بیشترین میزان اسانس متعلق به تیمار شاهداست )در بوته تازه ۰۲۲۲۶ گرم ودر بوته خشک ۱۲۱۰۰ گرم(. کاربرد تلفیقی کود دامی با کود نیتروژن در ۲ سطح) ۵۰ کیلوگرمنیتروژن در هکتار و کود دامی و ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن وکود دامی در هکتار ( درمقایسه با ۲سطح کود نیتروژن) ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرمدر هکتار( باعث افزایش میزان اسانس در جعفری شده است. بنابراین در این تحقیق بهترین تیمار برای حصول بیشترین میزان عملکرد اسانس، مصرف تلفیق ۱۰۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار وکود دامی است. ولی باتوجه به مسائل زیست محیطی و مدیریتمزرعه و هزینه مصرف کود و اختلاف جزئی در میزان اسانس بدست آمده، در تیمار تلفیقی ۵۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتاروکود دامی )به صورت سرک( با تیمار تلفیق ۱۰۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار وکود دامی، بهتر است با مصرف ۵۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار وکود دامی محصول مناسب تری تولید نماییم.