سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آقامحمد علیجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
حمید مدنی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرکابرد کودهای زیستی فسفات و سولفات برعملکرد و اجزا عملکرد سویا رقم M9 پژوهشی درسال ۱۳۸۹ درشهرستان الشتر استان لرستان اجرا گردید تیمارهای مورد بررسی شامل کاربرد کودزیستی فسفات دردو سطح کاربرد و عدم کاربرد و تیمار کود زیستی سولفات دردو سطح کاربرد و عدم کاربرد که با استفاده ازآزمایش فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد پس ازرسیدگی ارتفاع بوته تعدادغلاف درهرگیاه تعداددانه درغلاف وزن هزاردانه عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک تعیین گردیدند بالاترین عملکرد دانه به میزان ۴۴۲۳ کیلوگرم درهکتار دراثرکاربرد تیمارت رکیب کودزیستی فسفات و سولفات حاصل گردید عملکرد دانه با تعدادغلاف و وزن هزاردانه رابطه مستقیمی نشان میدهد .