سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهره نظری – انشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
خدایار همتی – عضوهیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی علیزاده – عضوهیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
یزدان قلی خزائی پول – محقق کیوی(مدیریت جهاد کشاورزی چالوس)

چکیده:

تولید میوه برآیند تعامل و هماهنگی میان رشد رویشی وزایشی است.یکی از راهکارهای ضروری برای برهم نخوردن این تعادل وایجاد وضعیتی مناسب ودلخواه از نظرشکل، حالت رشدوتغییرعادت رشد درخت به سمت باروری منظم وسالیانه، اجرای هرس برمبنای فیزیولوژی رشد خاص درخت میباشد.به منظور بررسی اثر هرس تا ستانه وسربرداری بر برخی صفات کیویفروت آزمایشی به صورت فاکتوریل درغالب طرح بلوک کامل تصادفی باچهار تکراربه اجرا درامد.هرس در ۴سطح به صو رت عدم انجام هرس وباقی گذاشتن ۲و ۴و ۸برگ پس ازآخرین میوه وزمان نگهداری درسردخانه ( ۲و ۴و ۶)ماه بود.نتایج نشان دادکه انجام هرستابستانه صفات ظاهری میوه شامل وزن، طول وقطروحجم میوه کیوی فروت رابهبود بخشیده وبرمیزان کلسیم میوهها افزوده اما برروند کاهش سفتی میوه د رطول انبارداری موثر نبوده است