سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهاره طبیبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهران هودجی – دانشیار دانشگاه آزاد خوراسگان
نسیبه یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مواد آلی به دلیل اثرات مثبتی که برخصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک دارند یکی از ارکان مهم باروری خاک شناخته شده اند و انی درحالی است که بیش از۶۰درصد خاکهای ایران کمتر ازیک درصد ماده آلی دارند ماده آلی شامل ترکیبات مختلفی میب اشد که نقش متفاوتی را درخاک ایفا می کنند هدف ازاین تحقیق تاثیر مواد آلی بربرخی ازویژگیهای خاک درفولادمبارکه اصفهان می باشد این مطالعه درباغ گونه شناسی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان بصورت طرح اسپلیت پلات و درسه تکرار انجام شد تیمارها شامل شاهد لجن فاضلاب کود گاوی مخلوط لجن فاضلاب و کود گاوی مخلوط لجن فاضلاب و کمپوست ومخلوط کودگاوی و کمپوست در۳ سطح مشخص تعیین شد و نمونه برداری ازخاک سطحی جمع آوری گردید.