سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود یعقوب زاده گتابی – دانشجوی کارشناسی ارشد و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
پرویز قزوینیان –
مهدی چوبجیان –

چکیده:

به منظورارزیابی اثرمخلوط روغنهای گیاهی آویشن رزماری و اکالیپتوس برروی خوراک مصرفی جوجه های گوشتی آزمایشی درقالب یک طرح کاملا تصادفی طراحی گردید سرانه خوراک مصرفی دردوره آغازین دربین تیمارهای مختلف دارای تفاوت معنی داری نبودp<%5 اما افزایش وزن برای تیمار با ۱درصدروغن گیاهی دارای سرانه خوراک بالاتری نسبت به تیمارهای دیگر بود سرانه خوراک مصرفی برای دوره رشد و دوره پایانی دارای اختلاف معنی داری دربین تیمارها بودp<%5 دردوره رشد تیمارهای حاوی روغنهای گیاهی افزایش مقدار سرانه خوراک بالاتری نسبت به گروه شاهد داشتند ولی هرسه سطح اعمال شده نسبت به تیمار حاوی آنتی بیوتیک سرانه خوراک کمتری داشتند می توان نتیجه گرفت درمواقع ضروری به هنگام بیماری یا استرس که مصرف خوراک کم م یشود با استفاده از روغنهای گیاهی بویژه درسطح ۱/۲۵درصد به عنوان مکمل تاحدودی این مشکل را مرتفع نمود و به عبارتی درجیره های درمانی به جای آنتی بیوتیک ازمخلوط روغنهای گیاهی استفاده نمود.