سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم نجفی – کارشناس ارشد مهندسی توسعه روستایی
امیرمظفر امینی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دستیابی به توسعه روستایی تحقق پذیرنخواهد بود مگردرراستای بهبود بخش کشاورزی که این امر با بهبود وضعیت مدیریتی درتعاونی های کشاورزی محقق خواهدشد پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سبک مدیریتی درتعاونی های کشاورزی استان اصفهان انجام گرفته است که با استفاده از شیوه نمونه گیری دو مرحله ای طبقه ای و خوشه ای تصادفی ساده از میان سه منطقه جلگه ای کوهستانی و کویری استان و با توجه به اهداف پژوهش از میان سه نوع تعاونی کشاورزی دامداری و مرغداری و باغداری و طبقه ای سایر نمونه گیری شد با استفاده از ابزار پرسشنامه نظرات ۲۷۰ نفر از اعضا و مدیران این شرکت ها مورد ارزیابی قرارگرفت که ۱۶۲ پرسشنامه توسط اعضا و ۱۰۸ عدد نیز توسط مدیران پاسخ داده شد آزمونهای ماری نشان داد که مفاهیم به کاررفته درتحقیق از روایی و پایایی بالایی برخوردار بوده است تحلیل داده های پژوهش با استفاده از جداول توزیع فراوانی ضریب همبستگی پیرسون آزموت تی مستقل تحلیل واریانس یک طرفه آزمون دانکن انجام گرفت.