سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی خیرالدین – استاددانشگاه سمنان
ساسان عشقی – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
داود عبدالله زاده – دانشجوی دکتری مهندسی عمران زلزله
عباس سیوندی پور –

چکیده:

یکی ازمعیارهای مهم درطراحی لرزه ای سازه های صنعتی و خاص درنظر گرفتن اثرزلزله برتجهیزات مکانیکی و برقی نصب شده درسازه می باشد که گاها از لحاظ ارزش و کارایی دراولویت اول نسبت به سازه اصلی قرار دارند برج پیش گرم کن مرتفع ترین سازه فلزی یا بتنی کارخانه های سیمان می باشد که دارای تجهیزات بزرگ لوله ای شکل به نام سیلونها است سیکلونها اجزای مکانیکی هستند که باعث پیش گرمایش مواد خام سیمان قبل ا زورود به کوره می شوند دراین مطالعه با استفاده از تحلیل های استاتیکی ودینامیکی تغییرمکانهای بین طبقات سازه پیش گرمکن کارخانه سیمان تحت اثرزلزله درمحتمل ترین حالت عملکرد مورد بررسی قرارگرفت و سپس آسیب پذیری تجهیزات مکانیکی اصلی شامل سیکلونها و دودکش سازه ارزیابی گردید نتایج این مطالعه حاکی از رفتار مناسب سازه و عملکرد درزهای انبساط به عنوان فیوزهای برشی جهت جلوگیری از بروز آسیب به سیکلونها ناشی از تغییر مکانهای نسبی د رارتفاع سازه بود.