سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامحسین کریمیان –
محسن لطفی –
حشمت اله عسگری –

چکیده:

باتوجه به اینکه توسعه پایداردردهه کنونی یکی ازشاخصهای مهم توسعه اقتصادی و تولیدناخالص ملی نیز ازشاخصهای تعیین سطح رشد و رفاه اقتصادی یک اقتصادمحسوب می شود مهم است که بتوان رابطه ی بین توسعه پایدار و تولیدناخالص ملی را ارزیابی نمود بطوریکه تولید سبز به عنوان شاخص توسعه پایدار مورد توجه قرارگرفته است ازسوی دیگر هم سو با شعارسال ۹۱ که ازسوی مقام معظم رهبری بیان شد رشد تولید ملی عامل مثت و موثر دررشد اقتصادی و افزایش رفاه مطرح است اما طی چنددهه اخیر تولید رو به رشد بدون درنظر گرفتن ملاکها و استانداردهای زیست محیطی و صرفا منظور دسترسی به بازار محصولات سایرکشورهاتحت فناوریهای غیردوستاانه با محیط زیست به استفاده گسترده و ناصحیح از منابع و انرژی منجر شده و الودگیهای فراوانی از جمله انتشارگازهای گلخانه ای درپی داشته است دراین مقاله اثرتوسعه پایدار برتولید ناخالص ملی ایران تولید سبز محاسبه میشود.