سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل گلچین – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ناصر لطیفی – عضو هئیت علمی گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – عضو هئیت علمی گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم کاشت بر برخی از خصوصیات زراعی، همچنین عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام سویا، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طی سال زراعی ۱۳۸۸ اجراء گردید. فاکتور اول شامل سه رقم (ویلیامز DPX و سحر ) و فاکتور دوم شامل چهار فاصله کاشت( ۲۰ و۴۵ و ۷۰ و ۹۵ سانتیمتر) بود. نتایج تجزیه واریانس داده ها برای رقم نشان داد که همه صفات مورد بررسی تحت تاثیر رقم قرار گرفتند علاوه براین فاصله ردیف به طور معنیداری بر روی ارتفاع بوته، تعداد شاخه، تعداد غلاف در بوته، شاخص برداشت و عملکرد دانه تاثیر گذاشت به طوریکه با افزایش فاصله بین ردیف به تعداد شاخه، تعداد غلاف در بوته، ارتفاع بوته، شاخص برداشت و عملکرد دانه در تک بوته افزوده شد اما تعداد گره در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه تحت تاثیر فاصله ردیف قرار نگرفت. اثر متقابل بین رقم و فاصله ردیف بر تعداد شاخه، تعداد غلاف در بوته و عملکرد دانه در تک بوته و در واحد سطح معنیدار بودبه طوری که بیشترین عملکرد دانه ۵۰۵۰/۳۷مربوط به رقم ویلیامز با فاصله بین ردیف ۲۰ سانتیمتربود در مقابل کمترین عملکرد دانه ( ۱۴۸۹/۱۵ کیلوگرم در هکتار) مربوط به رقم سحر با فاصله بین ردیف ۹۵ سانتیمتر بود