سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود کامل شیخ رجه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
سیدحسین ناظرکاخکی – کارشناس ارشد
محرم عین اللهی احمدآبادی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورز یو منابع طبیعی زنجان

چکیده:

پروتئین یکی از مواد غذایی عمده و ضروری در تغذیه انسان است حبوبات بخش مهمی از پروتئین مورد نیاز انسان ها را تامین می کند به منظور تعیین اثرات منابع مختلف کودهای محتوی آهن و گوگرد عنصری برروی خواص کمی و کیفی ارقام و لاین های لوبیا چیتی درخاکهای آهکی استان زنجان که غالبا دارای ph نسبتا قلیایی می باشند این طرح در قالب آزمایش فاکتوریل و درطرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با ۱۸ تیمار و درسه تکرار به مدت ۲ سال درایستگاه تحقیقات خیراباد زنجان اجرا گردید. فاکتور اول تیمارهای کودی به شرح زیر بود: شاهد، سولفات آهن ۱۰۰ کیلوگرم کلات آهن ۱۰ کیلوگرم و دوبار محلول پاشی با سولفات آهن ۴ درهزار و ۴۰۰ کیلوگرم کود کشاورزی با تیوباسیلوس و ۴۰۰ کیلوگرم گوگرد کشاورزی بدون تیوباسیلوس ، فاکتور دوم لاین و رقم لوبیا چیتی به شرح زیر بود ۱- COS16 و ۲-G14088 و ۳- چیتی محلی مصرف خاک همه کودهای تیمارها به صورت نواری و درزمان کاشت استفاده گردید و محلول پاشی قبل ازمرحله گلدهی و بعد از اتمام گلدهی انجام گرفت درول دوره داشت تاریخ مراحل فنولوژیکی مختلف رشد و برخی صفات از قبیل ارتفاع بوته تعداد غلاف دربوته تعداد بذر درغلاف تیپ بوته، وزن صددانه و وضعیت آفات و بیماریها یا دداشت برداری شد.