سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهسا هادی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه کردستان، سنندج
شهرام کبودوندپور – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه کردستان، سنندج .

چکیده:

تا کنون در مناطق حفاظت شده کشور، اثربخشی مدیریتهای اعمال شده به صورت عملی مورد ارزیابی قرار نگرفته است. ارزیابی کارآمدی مدیریت اعمال شده در منطقه حفاظت شده دنا از طریق مقایسه تطبیقی با معیارهای تعریف شده توسط IUCN و براساس روش RAPPAM از طریق تکمیل پرسشنامه برای سه جامعه هدف (کارشناسان و محیط بانان، ساکنین بومی منطقه و بازدیدکنندگان) انجام شد. نتایج به دست آمده بیانگر این است که منطقه حفاظت شده دنا به لحاظ مدیریتهای اعمال شده از بدو تاسیس تاکنون دارای اثربخشی مدیریتی، معادل ۶۷/۸درصد در امر مدیریت سازمانی و برنامهریزی، اثربخشی معادل۵۹/۹ درصد در امر حفاظت، اثربخشی معادل ۴۸/۲درصد در امر آموزش، اثربخشی معادل ۷۰/۰۶درصد در امر مدیریت و ارتقاء سطح زیستگاه اثربخشی معادل۳۰/۵درصد در امر برنامهریزی برای استفادههای تفرجی و اثربخشی معادل ۵۹/۲درصد در امر پژوهش بودهاست. بنابراین مدیریت اعمال شده تا کنون در این منطقه در سطح رضایتبخشی کم تا متوسط بودهاست