سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه قربانی پیرعلیدهی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی د
کیومرث زرافشانی –

چکیده:

رهیافت مدرسه در مزرعه یک رهیافت آموزشی و ترویجی رایج و عامه پسند در سراسر جهان است. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی اثربخشی رهیافت مدرسه در مزرعه بر دانش باغداران در خصوص مدیریت تلفیقی آفات در بین باغداران شهرستان دالاهو از توابع استان کرمانشاه در سال ۱۳۸۹ به انجام رسید. تحقیق کمی- پیمایشی و با طرح علی- مقایسه ای انجام شد. بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ۹۷ شرکت کننده و ۹۷ غیرشرکت کننده به منظور انجام مطالعه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه توسط پانل متخصصان (تعدادی از اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی و برخی از کارشناسان و متخصصان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه) و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (۸۸/۰= ) تأیید شد. بر اساس یافته های تحقیق مدرسه در مزرعه موجب ارتقای دانش شرکت کنندگان می شود لذا افزایش سایت های مدرسه در مزرعه توصیه می گردد