سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی پیری – مدیرگروه رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
محمدفاتح حسینی خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی رابطه ویژگیهای دوره های آموزشی ضمن خدمت با اثربخشی آنها از نظر کارکنان و مدیران سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی است درراستای تحقق این هدف برای متغیر ویژگیهای دوره های آموزش ضمن خدمت و متغیر اثربخشیدوره ها دو پرسشنامه محقق ساخته طراحی شده و درمیان کارکنان آموزش دیده ۱۰۰ نفر و مدیران مستقیم آنها ۴۵ نفر توزیع و جمع آوری شده است سپس وضعیت موجود با استفاده از آمار توصیفی بررسی تفاوت نظر کارکنان و مدیران درباره متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون U – مان ویتنی و بررسی رابطه ویژگیهای دوره ها با اثر بخشی آنها با استفاده از همبستگی اسپیرمن تحلیل شده است نتایج تحقیق نشان مید هد که کارکنان و مدیران ویژگیها و اثربخشی دوره ها را مطلوب ارزیابی کرده اند و میان نظر انها درباره این دو متغیر تفاوت معنی داری وجود ندارد همچنین نتایج نشان میدهد که از نظر کارکنان و مدیران بین ویژگیها و اثربخشی دوره ها همبستگی مثبت وجود دارد.