سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داود حسینی نسب – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مریم موسی قلی زاده – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
فهیمه ربانی خواه – کارشناس ارشد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
ربابه موسی قلی زاده – کارشناس ارشد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

چکیده:

هدف کلی تحقیق حاضر ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی دوره های ضمن خدمت کارکنان بخش ستادی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است روش تحقیق این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و ارزشیابی محسوب میشود جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداری رسمی و پیمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که برابر ۱۱۹۳ نفر می باشند که درنهایت حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۹۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق دو پرسشنامه اثربخشی کلی آموزش و رضایت کارکنان متشکل از سه بخش محتوا شیوه ارایه و برنامه آموزش می باشد داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته که نتایج زیرحاصل شده است آموزشهای الکترونیکی بطورکلی اثربخش می باشد همچنین این نوع آموزش برای دوره های ضنم خدمت از نظر کارکنان رضایت بخش می باشد براساس اطلاعات بدست آمده اثربخشی آموزش الکترونیکی با توجه به سابقه خدمت تفاوت وجوددارد ولی در مورد مدرک تحصیلی تفاوتی معناداری مشاهده نشده است همچنین تفاوت معناداری بین کارکنان زن و مرد و اثربخشی آموزش الکترونیکی دوره های ضمن خدمت مشاهده گردید.