سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جواد شهرکی – استادیار ومدیر گروه
مصطفی شمس الدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بطور کلی هدف از این مطالعه بررسی عواملتعیین کننده عایدی متراکم سهام دربازار بورس میب اشد هدف خاص از مطالعه این است که اهمیت عوامل زیرکه در دو گروه طبقه بندی شده است و به عنوان متغیرهای تعیین کنده عایدی متراکم سهام معرفی شده اند معلوم شود رابطه بین متغیر P/E با عایدی متراکم سهام رابطه بین بحران مالی اخیربا عایدی متراکم سهام دراین مقاله سعی شده است تا با استفاده از متدهای اقتصادسنجی از جمله روش ARDL و آزمون زیووت اندرس و به وسیله نرم افزارهای E-views ٚ RATS به ارزیابی اثرات عوامل موثربرعایدی متراکم سهام از جمله بحران مالی اخیر و نسبت قیمت به درامد پرداخته شود ازاین رو نتایج حاکی از این است که بین عادی متراکم سهام و نسبت قیمت به درآمد ارزش بازاری شرکت ه ا و رشد درآمد سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.