سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس حیدری – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علی نوبخت – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علیرضا صفامهر – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده:

این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی انجام گردید. در این آزمایش تعداد ۲۸۸ قطعه جوج هی گوشتی سویه ی راس- ۳۰۸ در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۸ تیمار و ۳ تکرار (هر تکرار دارای ۱۲ قطعه جوجه) از سن ۱ تا ۴۲ روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه های آزمایشی شامل ۱) شاهد (بدون استفاده از گیاهان دارویی) ۲) حاو ی ۱/۵ درصد گزنه ۳) حاوی ۵/ ۱ درصد پونه ۴) حاوی ۵/ ۱ درصد کاکوتی ۵) حاوی ۵/ ۱ درصد (گزنه و پونه) ۶) حاوی ۵/ ۱ درصد (گزنه و کاکوتی) ۷) حاوی ۵/ ۱ درصد (پونه و کاکوتی) و ۸) حاوی ۵/ ۱ درصد (گزنه، پونه و کاکوتی) بودند. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از سطوح مختلف گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی دارای اثرات معنی داری بر عملکرد و کیفیت لاشه در جوجه های گوش تی م ی باشد P<0/05 . بر این اساس بالاترین مقدار خوراک مصرفی ( ۱۵ / ۸۹ گرم) در گروه شاهد و کمترین مقدار آن ( ۱۱ / ۸۰ گرم) در گروه آزمایشی ۶، کمترین درصد چربی بطنی ( ۰۳ / ۳) در گروه آزمایشی ۵، بالاترین درصد سینه ( ۵۴ / ۳۳ ) در گروه آزمایشی ۷ مشاهده گردید. نتیجه گیری می شود که استفاده از گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی و مخلوط های آنها دارای اثرات مثبتی بر عملکرد جوج ههای گوشتی می باشد