سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نازنین شاه کرمی – استادیار گروه عمران دانشگاه اراک
سعید مرید – دانشیار گروه منابع دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا مساح بوانی – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از تبعات بارز پدیده تغییر اقلیم تاثیر آن بر سیستم منابع آب می باشد که مدیریت آن را با چالشهای جدی همراه ساخته راهکارهای تطبیق با آن را ضروری می سازد بدین منظور با بکارگیری ۷ مدل AOGCM گزارش سوم IPCC سناریوهای احتمالاتی دما و بارندگی در دوره های ۲۰۳۹-۲۰۱۰ و ۲۰۹۹-۲۰۷۰ برای حوضه زاینده رود براورد شد سپس تاثیر تغییر اقلیم بر جریان ورودی به سد و شاخصهای تصمیم بخش کشاورزی شامل عملکرد تقاضای ابیاری و کارایی مصرف آب برای گندم به عنوان گیاه غالب منطقه با استفاده از مدل DSSAT بررسی گردید در ادامه راهکارهای تطبیق مختلفی یکبار با فرض عدم وجود تنش آبی و باردیگر با لحاظ مدیریت جامع منابع آب در بخش کشاورزی ارزیابی شد. همچنین تاثیر تغییر شیوه مدیریتی مخزن با روش Hedging نیز بررسی گردید نتایج تحقیق حاکی از آن است که از مجموع راهکارهای تطبیق بخش کشاورزی تغییر رقم زراعی بیشترین تاثیر را در بهبود شاخص کارایی مصرف آب دارد.