سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین سمنانی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، گرایش تغذیه طیور دانشگاه کردستان
احمد کریمی – استادیار دانشگاه کردستان
قربانعلی صادقی – دانشیار دانشگاه کردستان
تیمور جوادی – استادیار دانشگاه کردستان

چکیده:

در این تحقیق به منظور بررسی اثرات میوه بلوط خام و عمل آوری شده بر عملکرد جوجه های گوشتی، از ۳۰۰ قطعه جوجه گوشتی ۲۱ روزه (مخلوط دو جنس، سویه راس ۳۰۸) در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۵ تیمار استفاده شد. تیمار ها عبارت بودند از: تیمار شاهد(جیره بر پایه ذرت و سویا)، تیمار ۱۵ درصد میوه بلوط خام، تیمار ۳۰ درصد بلوط خام، تیمار ۱۵ درصد میوه بلوط عمل آوری شده و تیمار ۳۰ درصد میوه بلوط عمل آوری شده. عمل آوری میوه بلوط بواسطه روش خیساندن به نسبت ۱ به ۵ صورت گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که تیمار ۳۰ درصد بلوط خام سبب کاهش معنی داری(۰۵/۰P<) در افزایش وزن، مصرف خوراک و وزن بدن در ۴۲ روزگی شده است. تیمار ۳۰ درصد بلوط عمل آوری شده باعث بهبود در افزایش وزن، مصرف خوراک و وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک مصرفی نسبت تیمار ۳۰ درصد بلوط خام شده است(۰۵/۰P<). تیمار ۱۵ درصد عمل آوری شده تفاوت معنی داری نسبت به تیمار ۱۵ درصد خام روی شاخص های عملکردی نداشته است(۰۵/۰P>). آنالیز اقتصادی انجام گرفته در شرایط یکسان نیز نشان داد که سود خالص به ازای هر کیلو گرم گوشت تولیدی در دوره ۲۱ تا ۴۲ روزگی برای تیمار های شاهد، ۱۵ درصد خام ، ۳۰ درصد خام، ۱۵ درصد عمل آوری و ۳۰ درصد عمل آوری بترتیب شامل: ۱۰۱۳، ۶۳۹، ۱۶۸، ۷۸۰ و ۵۸۶ تومان برآورد شده است. در مجموع با توجه به این نتایج، استفاده از سطوح پائینتر میوه بلوط عمل آوری شده در دوره رشد توصیه می شود